راهبردهای بازاریابی / رو به سوی آینده

راهبردهای بازاریابی / رو به سوی آینده

راهبردهای بازاریابی / رو به سوی آینده

امروزه بازاریابان با سیر شتابان تغییرات در حوزه های گوناگون کتاب، گفتگوهای اینترنتی، رسانه های جمعی و … مواجهند که باعث ایجاد تغییرات شگرفی در محصولات، بازارها و رهیافتهای بازاریابی می شود.

در الگوی قدیمی که در آن، کسب و کاری ایجاد می شد و بازاریابان در مورد آن صحبت می کردند و مشتریان گوش می سپردند و در نهایت فروش حاصل می شد، اقتصادی ارائه می شد که در آن با همکاری مشتریان، بازاریابی با تعاملات دو طرفه، محصولات سفارشی را از طریق کانال هایی عرضه می کرد. با این وجود، متفکران هنوز به یک جمع بندی نهایی برای تعریف یگانه ای از نحوه مواجهه بازاریابان نرسیده اند.

 

marketing_future

راهبردهای بازاریابی

ادامه مطلب